Leuctra szczytkoi

Scientific Name: 

Leuctra szczytkoi

Common Name: 
Schoolhouse Springs Leuctran Stonefly
GRANK: 
G2
SRANK: 
S1
Class: 
Insects