Coreopsis palmata

Class: 
Dicotyledons
Family: 
Asteraceae
Scientific Name: 

Coreopsis palmata

Common Name: 
Stiff Tickseed
GRANK: 
G5
SRANK: 
S2