Melanthera nivea

Class: 
Dicotyledons
Family: 
Asteraceae
Scientific Name: 

Melanthera nivea

Common Name: 
Snow Melanthera
GRANK: 
G5
SRANK: 
S2