Potamogeton epihydrus

Class: 
Monocotyledons
Family: 
Potamogetonaceae
Scientific Name: 

Potamogeton epihydrus

Common Name: 
Nuttall Pondweed
GRANK: 
G5
SRANK: 
SH