Seymeria pectinata

Class: 
Dicotyledons
Family: 
Scrophulariaceae
Scientific Name: 

Seymeria pectinata

Common Name: 
Comb Syemeria
GRANK: 
G4G5
SRANK: 
SH