Spartina pectinata

Spartina pectinata
Spartina pectinata
Spartina pectinata
Class: 
Monocotyledons
Family: 
Poaceae
Scientific Name: 

Spartina pectinata

Common Name: 
Prairie Cordgrass
GRANK: 
G5
SRANK: 
S2