Thalia dealbata

Thalia dealbata
Thalia dealbata
Thalia dealbata
Class: 
Monocotyledons
Family: 
Marantaceae
Scientific Name: 

Thalia dealbata

Common Name: 
Powdery Thalia
GRANK: 
G4
SRANK: 
S2S3