Xyris drummondii

Class: 
Monocotyledons
Family: 
Xyridaceae
Scientific Name: 

Xyris drummondii

Common Name: 
Drummond's Yellow-eyed Grass
GRANK: 
G3
SRANK: 
S3