Xyris serotina

Class: 
Monocotyledons
Family: 
Xyridaceae
Scientific Name: 

Xyris serotina

Common Name: 
Yellow-eyed Grass
GRANK: 
G3G4
SRANK: 
S1