Xyris stricta

Class: 
Monocotyledons
Family: 
Xyridaceae
Scientific Name: 

Xyris stricta

Common Name: 
Pineland Yellow-eyed Grass
GRANK: 
G3G4
SRANK: 
S2